Baywood Tavern

Baywood Tavern, 690 Santa Maria Ave, Baywood Park, CA 93402