Baywood Tavern

 —  —

Baywood Tavern, 690 Santa Maria Ave, Baywood Park, CA 93402